Ďalší projekt schválený

Dňa 5.4.2022 sme, z Ministerstva vnútra SR, Sekcie európskych programov, Odboru inklúzie MRK, oddelenia výberu projektov, zaregistrovali Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorým sa začína proces prípravy realizácie ďalšieho nového projektu pod názvom: „Rozšírenie kanalizácie v Ľubotíne do rómskej osady Hliník“. Účelom projektu je rozšírenie kanalizácie do rómskej osady a dobudovanie časti kanalizácie – stoka „C“, na úseku ul. Hlavná. V časti „rozšírenie kanalizácie do rómskej osady“ ide o vybudovanie splaškovej kanalizácie, ktorá zabezpečí odvedenie splaškových odpadových vôd z rodinných domov v rómskej osade na ulici Hliník do stoky „B5“. V časti „dobudovanie časti kanalizácie“ ide o vybudovanie stoky „C“, ktorá zabezpečí odvedenie splaškových odpadových vôd z rodinných domov situovaných na začiatku obce Ľubotín (zo smeru Lipany), ktoré sú lokalizované pod úrovňou cesty I/68. Celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 547 106, 04 EUR. Veľkým bonusom pre našu je obec fakt, že na projekt nemusí vynaložiť žiadnu povinnú spoluúčasť (ako doteraz 5%), čiže celkové oprávnené výdavky budú hradené z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu SR. O ďalšom postupe budeme priebežne informovať.

Súvisiace odkazy

  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.naturpack.sk/sluzby/verejnost
Nastavenia cookies