Slávnostné otvorenie prístavby školy v Ľubotíne

Do nového roka naša obec vstúpi slávnostným otvorením prístavby ďalších odborných učební k objektu Základnej školy v Ľubotíne. Ide o dve učebne tvorivých dielní, multifunkčné ihrisko, spevnené plochy, komunikácie, ale predovšetkým o desiatky rokov očakávanú školskú telocvičňu. Nové objekty budú využívané prioritne na účely školskej edukácie, ale sprístupnené budú aj širokej verejnosti na športové aktivity a iné zmysluplné trávenie voľného času. Dielo (v celkovej hodnote - I. etapa: 647 716,29 € + II. etapa 715 012,63 €) bolo dobudované 30.11.2015 v rámci II. etapy realizácie projektu: "Rozšírenie objektu špecializovaných učební ZŠ s MŠ Ľubotín o zariadenia pre šport a voľnočasové aktivity". Projekt je podporený aj nenávratným finančným príspevkom z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Spolufinancovanie Obce Ľubotín je vo výške 5 % oprávnených výdavkov, plus ďalšie náklady nad rámec nenávratnej finančnej pomoci. Slávnostné otvorenie a uvedenie nových objektov školy do prevádzky sa uskutoční 7. januára 2016 (štvrtok) so začiatkom o 10:00 hodine. Po slávnostnom otvorení sa v telocvični (v dňoch 7. a 8. januára) uskutočnia športové podujatia pre deti, mládež a dospelých.