Výberové konanie - KC Ľubotín

Obec Ľubotín, ako poskytovateľ KC, realizuje Národný projekt: "Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni (ITMS: 312041A136)". V tomto kontexte vyhlasuje výberové konanie na: 1 pracovné miesto odborného garanta KC a 1 pracovné miesto odborného pracovníka KC; Viac v priloženom "Ozname o výberovom konaní - KC Ľubotín".

K stiahnutiu