Miestne komunikácie v rómskej osade – Obec Ľubotín

202102181303580.logo

 

Projekt: „Miestne komunikácie v rómskej osade – Obec Ľubotín“

 

Nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.: ZM_SEP-IMRK2-2020-004034, dňa 3.2.2021, sa v našej obci  začalo s implementáciou projektu,  riešiaceho rekonštrukciu a budovanie miestnych komunikácií do osady Hliník, realizovaného s finančnou podporou EŠIF - európskych štrukturálnych a investičných fondov. Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v zastúpení Ministerstvom vnútra SR.

 

Identifikačné údaje:

·       Operačný program: Ľudské zdroje

·       Prioritná os: 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít;

·       Investičná priorita: 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach;

·       Špecifický cieľ: 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania;

·       Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2019-1  a  Kód projektu v ITMS2014+: 312061Y581;

Opis:

·       Typ aktivity: Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry.

·       Hlavná aktivita: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií v osade Hliník.

·       Cieľová skupina: Obyvatelia segregovanej osady Hliník.

·       Miesto realizácie: Obec Ľubotín, Ul. hliník - rómska osada na Hliníku.

·       Spôsob realizácie: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácii pre motorové vozidlá a výstavba a rekonštrukcia chodníkov pre peších alebo peších a cyklistov. Zámerom je - zrekonštruovať 3345,5 m2 a novo vybudovať 843 m2 miestnych ciest a 350 m2 nových chodníkov.

Ciele:

·       Hlavný: „Prepojením rómskej osady na Hliníku s centrom obce Ľubotín, odstrániť fyzickú bariéru medzi majoritným obyvateľstvom a rómskou komunitou a zlepšiť prístup Rómov k základným obecným službám a občianskej infraštruktúre, poskytujúcej širokú škálu služieb obyvateľstvu.

·       Špecifické:

o   Zrovnocenniť možnosti dostupnosti služieb poskytovaných v obci.

o   Podporiť prístup rómskej komunity k účasti na živote a chode obce.

o   Dosiahnuť vyššiu kvalitu bývania pre rómsku komunitu.

o   Vytvoriť lepšie podmienky pre ich lepšiu participáciu v spoločnosti a uplatnenie sa na trhu práce.

Merateľné ukazovatele:

·       Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom vybudovania/dobudovania pozemných komunikácii: 280;

Dopady:

·       odstránia sa provizórne riešenia pri zabezpečovaní dopravnej obslužnosti predmetnej lokality;

·       zvýši sa dopravná bezpečnosť (prioritne chodcov) a zlepší sa prejazdnosť MK motorovými vozidlami;

·       zlepšia sa podmienky pre integráciu obyvateľov z MRK do celého obecného spoločenstva;

·       výrazne sa znížia finančné náklady na prevádzkovanie, opravy a údržbu nevyhovujúcich komunikácií a uvoľnené finančné zdroje sa využijú na iné rozvojové projekty.

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a

Európskeho fondu regionálneho rozvoja  v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

www.ludskezdroje.gov.sk              www.esf.gov.sk            www.minv.sk             www.lubotin.sk

K stiahnutiu

  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka