Uzavretie manželstva

Žiadosť o uzatvorenie manželstva sa vypĺňa a kompletizuje na matričnom úrade. Súčasťou je jej podpísanie oboma žiadateľmi pred matrikárkou!

 

K vybaveniu je potrebné:

 • osobne podať žiadosť na matričnom úrade, v obvode ktorého má byť manželstvo uzavreté

Potrebné doklady pri sobáši občanov SR:

 • Slobodní - platné doklady totožnosti, rodné listy
 • Rozvedení - platné doklady totožnosti, rodné listy, právoplatný rozsudok o rozvode
 • Ovdovelí - platné doklady totožnosti, rodné listy, úmrtný list manžela/manželky prípadne právoplatný rozsudok o vyhlásení manžela/manželky za mŕtveho
 • Maloletí - platné doklady totožnosti, rodné listy, právoplatný rozsudok o povolení súdu uzavrieť manželstvo

Ak nevesta má už dieťa, ktorého otec nie je známy

 • rodný list tohto dieťaťa (vtedy dieťa bude užívať priezvisko manžela, ale ženích sa nestáva otcom tohto dieťaťa)

Tieto doklady sa vyžadujú aj vtedy ak by snúbenci mali sobáš na matričnom úrade mimo svojho trvalého pobytu.

 

Sobáš s cudzincom

(podľa §28 Zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov)

K vybaveniu je zo strany cudzinca potrebné:

Aspoň 14 dní pred uzavretím manželstva predložiť nasledujúce dokumenty:

 • doklad na preukázanie totožnosti (platný cestovný pas)
 • rodný list
 • doklad o štátnom občianstve 
 • doklad o pobyte
 • doklad o osobnom stave (slobodný, rozvedený - vtedy aj právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, prípadne úmrtný list manžela/-ky, ktoré nesmú byť staršie ako 6 mesiacov).
 • mobec.sk/lubotin#base
 • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
 • www.naturpack.sk/sluzby/verejnost
Nastavenia cookies