Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dotačná 11-12-2020 22.12.2020 Dodatok č. N20200124013 v rámci NP TSP II. Zmena čl. 5.4; 9.3 a 13.6. pôvodnej zmluvy. Implementačná agentúra MPSVaR SR 30 854 687   
Detail Zmluva Dotačná 01-06-2021 25.6.2021 Dodatok č. N20200108015D02 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu BOKKÚ. Implementačná agentúra MPSVaR SR    
Detail Zmluva Dotačná 03-01-2022 25.1.2022 Dodatok č. N20200108015D03 ku Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu BOKKÚ Implementačná agentúra MPSVaR SR 30854687   
Detail Zmluva Dotačná 146/2015-IZ-4.0/V 31.3.2015 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi IA ZaSI a Prevádzkovateľom KC pri... Implementačná agentúra pre OPZamestnanosť a sociálna inklúzia 30 854 687   
Detail Zmluva Iná 04-05-2016 24.5.2016 Dodatok k Zmluve o spolupráci č. 02-02-2016 Implementačná agentútra MPSVaR    
Detail Zmluva Dodávateľská 04-04-2022 12.4.2022 Vypracovanie zastavovacej štúdie a projektovej dokumentácie pre ÚR a SP "IBV Ľubotín – Pod... Ing. arch. Ivan Oliver Smolec, autorizovaný architekt SKA 0561 AA 32873964  14 400,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 04-06-2017 26.9.2017 Dodávka pitnej vody verejným vodovodom. Ing. Ján Knapík    
Detail Zmluva Dodávateľská 07-03-2016 23.3.2016 Zhotovenie stavebného diela: „Rekonštrukcia ústredného vykurovania - 1. NP zdravotné... Ing. Ján Lazor TERMGAS 10770445  21 034,30 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 03-09-201 12.12.2017 Zhotovenie stavebného diela: "Plynofikácia - Dom smútku Ľubotín". Ing. Ján Lazor TERMGAS 10770445  14 629,38 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 08-09-2018 23.11.2018 Dobudovanie technickej vybavenosti v rómskej osade Ľubotín. Ing. Ján Lazor TERMGAS 10770445  7 395,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 09-09-2018 28.12.2018 Prenájom priestorov počas realizácie projektu: "Dobudovanie technickej vybavenosti v rómskej... Ing. Ján Lazor TERMGAS   993,60 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 18-08-2019 13.9.2019 Projektová činnosť, vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: Miestne komunikácie v... Ing. Janka Dunajská DISTA PROJEKT 35412194  12 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01-05-2017 23.6.2017 Stavebný dozor počas realizácie stavby "Rozšírenie separovaného zberu v obci Ľubotín" Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX 10770879  594,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01-11-2017 14.11.2017 Výkon stavebného dozoru pre projekt: "Rozšírenie vodovodu v Ľubotíne do osady Hliník". Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX   1 224,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 07-12-2017 28.12.2017 Zmena Čl. V. bod 5.3. - splatnosť faktúry. Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX    
Detail Zmluva Dodávateľská 8-11-2019 9.12.2019 Činnosť stavebného dozoru v zmysle stavebného zákona na stavbe: ČOV a Kanalizácia Ľubotín... Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX 10770879  27 780,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá SL_20200003 30.3.2020 Stavebný dozor pre projekt: Budovanie o moderniz. odb. učební ZŠ s MŠ Ľubotín. Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX 10770879  384,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01_04_2020 22.4.2020 Zabezpečenie stavebného dozoru na stavbe: „Zvýšenie kapacity materskej školy v Ľubotíne". Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX 10770879  4 512,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 06-12-2021 17.1.2022 Stavebný dozor na stavbe: Rozšírenie kanalizácie v Ľubotíne do rómskej osady Hliník. Ing. Jaroslav Kolodzej- KOLWEX 10770879  7 020,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2-7-2015 10.7.2015 Stavebný dozor pre projekt: "Rozšírenie objektu špecializovaných učební ZŠ s MŠ Ľubotín... Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX 10770879  4 536,00 EUR 
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka