Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dotačná 01-08-2019 2.8.2019 Zmena čl. 1 Zmluvy, ods. 1.1. bod 1.1.1. Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR    
Detail Zmluva - dodatok 17-08-2019 3.9.2019 Dodatok k Zmluve o spolupráci č. N20160128038. Zmena identifikačných údajov zmluvných strán. Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR    
Detail Zmluva Dotačná 02-01-2020 15.1.2020 Úprava podmienok, práv a povinností pri implementácii Národného projektu BOKKÚ. Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR 30854687   
Detail Zmluva Dotačná 05-01-2020 29.1.2020 Úprava podmienok, práv a povinností pri implementácii NP TSP II. Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR 30854687   
Detail Zmluva Dotačná 03-10-2022 10.10.2022 Dodatok č. 04 ku Zmluve o NP BOKKU - zmeny v Čl. 7. a ČL 13. Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR 30854687   
Detail Zmluva Dotačná 10-10-2022 31.10.2022 V čl. 14 bod 14.2. sa mení dĺžka trvania zmluvy na dobu určitú a to do 30.06.2023. Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR    
Detail Zmluva Dotačná 10-12-2020 22.12.2020 Dodatok č. N20200108015D01 k Zmluve o spolupráci v rámci NP BOKKÚ. Zmena čl. 4, bod 4.3 Zmluvy Implementačná agentúra MPSVaR SR 30 854 687   
Detail Zmluva Dotačná 11-12-2020 22.12.2020 Dodatok č. N20200124013 v rámci NP TSP II. Zmena čl. 5.4; 9.3 a 13.6. pôvodnej zmluvy. Implementačná agentúra MPSVaR SR 30 854 687   
Detail Zmluva Dotačná 01-06-2021 25.6.2021 Dodatok č. N20200108015D02 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu BOKKÚ. Implementačná agentúra MPSVaR SR    
Detail Zmluva Dotačná 03-01-2022 25.1.2022 Dodatok č. N20200108015D03 ku Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu BOKKÚ Implementačná agentúra MPSVaR SR 30854687   
Detail Zmluva Dotačná N20200108015D05 13.2.2023 DODATOK č. N20200108015D05 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Budovanie... Implementačná agentúra MPSVaR SR 30854687   
Detail Zmluva Dotačná 146/2015-IZ-4.0/V 31.3.2015 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi IA ZaSI a Prevádzkovateľom KC pri... Implementačná agentúra pre OPZamestnanosť a sociálna inklúzia 30 854 687   
Detail Zmluva Iná 04-05-2016 24.5.2016 Dodatok k Zmluve o spolupráci č. 02-02-2016 Implementačná agentútra MPSVaR    
Detail Zmluva Dodávateľská 04-04-2022 12.4.2022 Vypracovanie zastavovacej štúdie a projektovej dokumentácie pre ÚR a SP "IBV Ľubotín – Pod... Ing. arch. Ivan Oliver Smolec, autorizovaný architekt SKA 0561 AA 32873964  14 400,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 04-06-2017 26.9.2017 Dodávka pitnej vody verejným vodovodom. Ing. Ján Knapík    
Detail Zmluva Dodávateľská 07-03-2016 23.3.2016 Zhotovenie stavebného diela: „Rekonštrukcia ústredného vykurovania - 1. NP zdravotné... Ing. Ján Lazor TERMGAS 10770445  21 034,30 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 03-09-201 12.12.2017 Zhotovenie stavebného diela: "Plynofikácia - Dom smútku Ľubotín". Ing. Ján Lazor TERMGAS 10770445  14 629,38 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 08-09-2018 23.11.2018 Dobudovanie technickej vybavenosti v rómskej osade Ľubotín. Ing. Ján Lazor TERMGAS 10770445  7 395,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 09-09-2018 28.12.2018 Prenájom priestorov počas realizácie projektu: "Dobudovanie technickej vybavenosti v rómskej... Ing. Ján Lazor TERMGAS   993,60 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 18-08-2019 13.9.2019 Projektová činnosť, vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: Miestne komunikácie v... Ing. Janka Dunajská DISTA PROJEKT 35412194  12 000,00 EUR 
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka