Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 1-7-2015 15.7.2015 „Rozšírenie objektu špecializovaných učební ZŠ s MŠ Ľubotín o zariadenia pre šport a... ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335   34 501,97 EUR 
Detail Zmluva - dodatok D3 k Z38-2009 8.4.2014 Zrušenie Dodatku č. 2 k zmluve o dielo a vyčíslenie hodnoty DPH a ceny za vyhotovenie diela s... ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335    
Detail Zmluva Dodávateľská 1 30.1.2015 Zosúladenie dĺžky výkonu stavebného dozoru s dĺžkou realizácie stavebných prác na 8... Orim-Tender, s. r. o    
Detail Zmluva 04/07/2018 6.7.2018 Zmluva ospracovaní osobných údajov sprostredkovateľom Naj, s.r.o.    
Detail Zmluva Úverová č. 957/2011/UZ 27.9.2011 Zmluva o termínovanom úvere Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva Úverová č. 958/2011/UZ 27.9.2011 Zmluva o termínovanom úvere Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva Iná 6-10-2015 4.11.2015 Zmluva o pristúpení ku Spoločnému školskému úradu Ľubotín. Obec Jakubany    
Detail Zmluva Dodávateľská 11-6-2015 19.6.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb T-Com. Slovak Telekom 35763469   
Detail Zmluva Dodávateľská 12-6-2015 19.6.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb T-Com. Slovak Telekom    
Detail Zmluva Dodávateľská 13-6-2015 19.6.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb T-Com. Slovak Telekom    
Detail Zmluva 03/07/2018 6.7.2018 Zmluva o poskytovaní služieb Naj, s.r.o.    
Detail Zmluva Iná 04-05-2018 15.5.2018 Zmluva o odbere biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a jedlých olejov. EKOS, spol. s r. o., Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dotačná 05-05-2018 15.5.2018 Zmluva o NFP pre projekt: "Zefektívnenie energetickej prevádzky budovy obecného úradu v... Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky   249 650,18 EUR 
Detail Zmluva Úverová 339-2011-UZ 14.6.2011 Zmluva o kontokorentnom úvere Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva Úverová č. 78/2012/UZ 27.1.2012 Zmluva o kontokorentnom úvere Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155  20 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2013 26.7.2013 Zmluva o dielo č. 2-2013 vypracovanie projektovej dokumentácie pre SP a RS v projekte... Ing. Tibor Mitura, MIKO - projekčná kancelária s.r.o. 44225539  3 600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská č. 01 - 2012 27.1.2012 Zmluva o dielo - dodávka a stavebné práce pre projekt: Ochrana pred povodňami v obci Ľubotín. Montreal, s. r. o. 36450448  429 312,72 EUR 
Detail Zmluva Iná č. 1-2012 27.1.2012 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - Pozem. spol. Pozemkové spoločenstvo – združenie bývalých urbari 31948898  0,00  
Detail Zmluva Iná č. 2-2012 27.1.2012 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - farnosť Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Ľubotín 31998640  0,00  
Detail Zmluva Iná 06-11-2019 22.11.2019 Zmluva o bežnom účte pre projekt: "Zvýšenie kapacity MŠ v Ľubotíne" Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka