Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Iná 3-9-2015 21.9.2015 Zabezpečenie verejného obstarávania na nákup elektrickej energie. Združenie miest a obcí Spiša   200,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 2-10-2015 22.10.2015 Zmena platnosti Zmluvy o pripojení k Informačnému systému DCOM. Data Centrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)    
Detail Zmluva Dotačná 1-10-15 19.10.2015 Na základe dohody zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o poskytnutí NFP. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR   715 012,63 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 3-10-2015 22.10.2015 Zmeny v súlade s ČL. VII. bod 2 Dohody č. 4-5-2015. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dotačná 4-9-2015 22.10.2015 Podmienky zabezpečenia dobrovoľníckej služby. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dotačná 5-9-2015 22.10.2015 Úprava práv a povinností o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia prac. miesta v prvom... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dotačná 5-10-2015 3.11.2015 Úprava práv a povinností pri poskytovaní fin. príspevku na podporu vytvárania pracovného... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Iná 6-10-2015 4.11.2015 Zmluva o pristúpení ku Spoločnému školskému úradu Ľubotín. Obec Jakubany    
Detail Zmluva Dodávateľská 11-08-2015 11.11.2015 Stavebný dozor na stavbe: "Komunitné centrum v Ľubotíne" Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX   984,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1-11-2015 12.11.2015 Zhotovenie stavebného diela: „Obklad telocvične – práce“ na stavbe telocvične základnej... Drevoint Pavol Mlynarčík 17115281  11 520,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2-11-2015 18.11.2015 Komunitné centrum v Ľubotíne - stavebné práce vyvolané zmenou osadenia objektu KC. SLOVDACH, s.r.o.   17 350,88 EUR 
Detail Zmluva Úverová 01-12-2015 3.12.2015 Úver na spolufinancovanie nákladov projektov "Rozšírenie objektu špecializovaných učební... Všeobecná úverová banka, a.s.    
Detail Zmluva Poistná 7-10-2015 16.12.2015 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie - Šanca na zamestnanie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail Zmluva Poistná 8-10-2015 16.12.2015 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačných prác. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545   
Detail Zmluva Poistná 2-12-2015 17.12.2015 Poistenie objektu a vybavenia Komunitného centra v Ľubotíne. Kooperatíva, poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail Zmluva Poistná 4-11-2015 23.12.2015 Poistná zmuva č. 080-2046.811 v znení dodatku č. 5 - poistenie obecného majetku. Kooperatíva, poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail Zmluva Iná 9-10-2015 30.12.2015 Spolupráca pri zabezpečovaní marketingových aktivít pre SPP. Slovenský plynárenský priemysel, a. s.   1 080,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 3-11-2015 30.12.2015 Prenájom reklamnej plochy pre projekt: "Realizácia optických sietí". Združenie FG - ADH 44876181   
Detail Zmluva Iná 5-11-2015 30.12.2015 Záväzok Obce Ľubotín uzatvoriť s NATUR-PACK zmluvu o zabezpečení nakladania s dopadmi z... NATUR-PACK, a. s. 35979798   
Detail Zmluva Dodávateľská 4-12-2015 a 5-12-2015 30.12.2015 Prílohy č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307638C2015 Východoslovenská distribučná, a. s, 36599361