Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Poistná 06-08-2017 30.8.2017 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších... KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail Zmluva Dotačná 05-08-2017 4.9.2017 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi zmluvnými stranami pri poskytnutí NFP na... Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866  105 990,27 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01-09-2017 20.9.2017 Účinkovanie na kultúrnom podujatí "MAGNIFICAT 2017". Matúš Plavnický   300,00 EUR 
Detail Zmluva Poistná 07-08-2017 11.9.2017 Úrazové poistenie 20 osôb. UNIQA, poisťovňa a. s.   7,41 EUR 
Detail Zmluva Iná 04-06-2017 26.9.2017 Dodávka pitnej vody verejným vodovodom. Ing. Ján Knapík    
Detail Zmluva Nájomná 06-06-2017 29.9.2017 Zmeny čl. I a č. IV. bod 1) a bod 2) pôvodnej Zmluvy zo d dňa 21.6.2016 v znení dodatku č. 1. Spišská katolícka charita    
Detail Zmluva Dodávateľská 02-10-2017 10.10.2017 Mení a dopĺňa Zmluvu č. 6300143424 zo dňa 27.07.2009. Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256   
Detail Zmluva 03-10-2017 11.10.2017 Stavebné práce s názvom: "Rozšírenie vodovodu do osady Hliník". ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335   79 028,98 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10-07-2017 13.10.2017 Vypracovanie ŽoNFP v rámci projektu: "Zapojenie osady Hliník do separovaného zberu v obci... KaPe Invest s.r.o.   1 600,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 11-07-2017 26.10.2017 Prenájom plochy na reklamné účely. LASACHI, s.r.o. 46545727  100,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 12-07-2017 26.10.2017 Poskytnutie finančných prostriedkov na akvizíciu knižničného fondu. Fond na podporu umenia 42418933  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 13-07-2017 26.10.2017 Poskytnutie finančných prostriedkov na skvalitnenie interiérového vybavenia pre používateľov... Fond na podporu umenia   1 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 05-10-2017 2.11.2017 Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačných činnosti formou dobrovoľníckej služby. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dodávateľská 01-11-2017 14.11.2017 Výkon stavebného dozoru pre projekt: "Rozšírenie vodovodu v Ľubotíne do osady Hliník". Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX   1 224,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02-11-2017 27.11.2017 Stavebné práce: "Budovanie vstupných prvkov drobnej infraštruktúry". DREVO-MATT, s.r.o. 44062966  23 114,61 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 04-11-2017 27.11.2017 Zmeny v dôsledku zmien v zákone 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia. Fond na podporu umenia    
Detail Zmluva Nájomná 05-11-2017 28.11.2017 Prenájom priestorov v objekte zdravotného strediska na prevádzku ambulancie všeobecného... Medkan, s.r.o. 36513962   
Detail Zmluva Dotačná 06-11-2017 30.11.2017 Zmena Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov v dôsledku zmeny zákona č. 284/2014 Z. z.... Fond na podporu umenia    
Detail Zmluva Dodávateľská 07-11-2017 30.11.2017 Technické zariadenie pre projekt: Rozšírenie vodovodu v Ľubotíne do osady Hliník. ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335   14 943,84 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 08-11-2017 30.11.2017 Odvoz, zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie odpadov (oleje, kaly z odlučovačov olejov). Marius Pedersen, a. s. 34115901