Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Poistná 02-09-2017 4.12.2017 Poistenie majetku nadobudnutého v rámci projektu: "Rozšírenie separovaného zberu v obci... Kooperatíva poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group 00585441   
Detail Zmluva Poistná 06-10-2017 4.12.2017 Poistenie majetku nadobudnutého v rámci projektu: "Spoznajme kultúrne a prírodné atrakcie... Kooperatíva poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group    
Detail Zmluva Dodávateľská 02-12-2017 7.12.2017 Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa do distribučnej sústavy. Východoslovenská distribučná a. s.    
Detail Zmluva Nájomná 01-12-2017 7.12.2017 Nájom nebytových priestorov pre kanceláriu. Slovenský rybársky zväz, MO Orlov 001782090704   
Detail Zmluva Dodávateľská 03-09-201 12.12.2017 Zhotovenie stavebného diela: "Plynofikácia - Dom smútku Ľubotín". Ing. Ján Lazor TERMGAS 10770445  14 629,38 EUR 
Detail Zmluva - dodatok 09-11-2017 15.12.2017 Osobitné dojednania ku Zmluve o dodávke plynu zo dňa 01.07.2009. Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256   
Detail Zmluva - dodatok 03-12-2017 15.12.2017 Zmena prenajatých priestorov od 1.1.2018. MuDr. Novajovský, s.r.o. 44253828   
Detail Zmluva Nájomná 01-10-2017 18.12.2017 Prenájom časti pozemku na umiestnenie zariadenia na výrobu a predaj zmrzliny. Šerif Vaiti - VARDAR 44718772   
Detail Zmluva Úverová 04-12-2017 19.12.2017 Úver na financovanie oprávnených nákladov mikroprojektu: "Spoznajme kultúrne a prírodné... Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155  36 000,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 05-12-2017 19.12.2017 Osobitný účet pre financovanie projektu z fondov EÚ. Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva Iná 06-12-2017 22.12.2017 Zmena predmetu a ceny pôvodnej zmluvy. Ing. Mgr. Vadinová Hedviga 31290205  2 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 07-12-2017 28.12.2017 Zmena Čl. V. bod 5.3. - splatnosť faktúry. Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX    
Detail Zmluva Dodávateľská 08-12-2017 4.1.2018 Technika pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu - traktor, hydraulická... Marián Šupa 11906022  101 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 09-12-2017 4.1.2018 Sklolaminátový kontajner na Bio odpad (47ks) a kontajner vaňový 7 m3 (6ks). SIMA plus Krompachy, s.r.o. 47426136  49 338,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 07-10-2017 4.1.2018 Zimná údržba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev vo vlastníctve Obce Ľubotín. Michal Šima    
Detail Zmluva Dodávateľská 01-01-2018 12.1.2018 Zmeny v Prílohe č. 1. Magna Energia, a. s.    
Detail Zmluva Dotačná 02-01-2018 17.1.2018 V Čl. 1 bod 1.1.3. sa mení adresa komunitného centra. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky    
Detail Zmluva Dotačná 04-01-2018 31.1.2018 Úprava práv a podmienok vykonávania aktivačných činnosti formou malých obecných služieb. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dotačná 05-01-2018 31.1.2018 Úprava práv a povinností pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dodávateľská 01-02-2018 1.2.2018 Doplnenie čl. VI. Podmienky vykonania diela, zodpovednosť za škody, bod 6.19.3. ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335