Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva - dodatok č. 3 2.12.2011 Príloha k pôvodnej Zmluve o dodávke elektrickej energie. Východoslovenská distribučná a. s.    
Detail Zmluva Dotačná č.35 17.1.2012 Úprava práv a povinností pri poskytovaní príspevku na podporu zamestnanosti nma realizáciu... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa   5 276,10 EUR 
Detail Zmluva Úverová č. 78/2012/UZ 27.1.2012 Zmluva o kontokorentnom úvere Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155  20 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská č. 01-2012-emp 27.1.2012 Mandátna zmluva - externý manažment projektu : "Ochrana Ľubotína pred prívalovými... B&G management, s.r.o. 45972745  13 660,00 EUR 
Detail Zmluva - dodatok č. 1 - PD 27.1.2012 Dodatok k zmluve o dielo č. 2010-1201 je podmienenný zmeneou sadzby DPH z 19% na 20%. Ing. Richard Soporský 30652952  22 980,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská č. 01 - 2012 27.1.2012 Zmluva o dielo - dodávka a stavebné práce pre projekt: Ochrana pred povodňami v obci Ľubotín. Montreal, s. r. o. 36450448  429 312,72 EUR 
Detail Zmluva - dodatok č. 1 27.1.2012 Dodatok k zmluve o dielo č. 01- 2012 - doplnenie čl. 10 o bod. č. 8. Montreal, s. r. o. 36450448   
Detail Zmluva Iná č. 1-2012 27.1.2012 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - Pozem. spol. Pozemkové spoločenstvo – združenie bývalých urbari 31948898  0,00  
Detail Zmluva Iná č. 2-2012 27.1.2012 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - farnosť Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Ľubotín 31998640  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2012.02.IČ 23.2.2012 Zabezpečenie výkonu stavebného dozoru na stavbe „Ochrana pred povodňami v obci Ľubotín“.
Ing. Karol Vielkievič – INKA 10678956  11 928,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná Nájomná zmluva 2.3.2012 Prenechanie časti vodného toku Hrachový do dočasného užívania Obci Ľubotín. Slovenský vodohospdársky podnik, štátny podnik   1,00 EUR 
Detail Zmluva - dodatok Zmluva 2.3.2012 Prevádzkovanie obecného kompostoviska. EKOS, a. s. 36168475   
Detail Zmluva Dotačná 5/§52/2012/NP V-2 29.3.2012 Dohoda o poskytnutí príspevku na aktiviačnú činnosť. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva - dodatok 6105147212 2.4.2012 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  16,25 EUR 
Detail Zmluva Iná ZD 27.4.2012 Zamestnanecká dohoda Zamestnanecký dôverník    
Detail Zmluva - dodatok 2 26.4.2012 Zmena štatutárneho zástupcu Poskytovateľa.
Zmena čísla účtu Prijímateľa.
Ministerstvo zdravotníctva SR    
Detail Zmluva Dotačná MK-7367/2012/2.1 16.5.2012 Dotácia zo ŠR na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva. Ministerstvo kultúry slovenskej republiky   1 121,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná č. 13-§50j-2012-NP 30.5.2012 Poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na relaizáciu opatrení na ochranu pred povodňami... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Poistná č. 3331192728 30.5.2012 Poistná zmluva pre skupinové poistenie osôb. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  59,34 EUR 
Detail Zmluva Iná č. 0802-5300-2012 30.5.2012 Vecné bremeno v prospech Východoslovenskej distribučnej a. s. Východoslovenská distribučná a. s. 36599361  0,00  
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka