Informácia pre verejnosť - ,,Adaptačná stratégia na zmenu klímy Prešovského samosprávneho kraja"

Obstarávateľ strategického dokumentu - Prešovský samosprávny kraj dňa 24.08.2023 doručil Okresnému úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, ako príslušnému orgánu posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 9 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Správu o hodnotení strategického dokumentu ,,Adaptačná stratégia na zmenu klímy Prešovského samosprávneho kraja" spolu s návrhom strategického dokumentu. Uvedená Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu sú zverejnené na webovom sídle MŽP SR v časti EIA/SEA - Informačný systém (IS EIA)
  • www.vku-mapy.sk/online-mapa/lubotin-a-okolie-turisticka-mapa-katastra-obce
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.naturpack.sk/sluzby/verejnost
Nastavenia cookies