Aktuality

Aktuality12.9.2023

Informácia pre verejnosť - ,,Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 2021 - 2030"

Obstarávateľ strategického dokumentu - Prešovský samosprávny kraj dňa 24.08.2023 doručil Okresnému úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, ako príslušnému orgánu posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 9 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Správu o hodnotení strategického dokumentu ,, Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 2021 - 2030" spolu s návrhom strategického dokumentu.

Uvedená Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu sú zverejnené na webovom sídle MŽP SR
<http://enviroportal.sk> v časti EIA/SEA - Informačný systém (IS EIA)


12.9.2023

Informácia pre verejnosť - ,,Adaptačná stratégia na zmenu klímy Prešovského samosprávneho kraja"

Obstarávateľ strategického dokumentu - Prešovský samosprávny kraj dňa 24.08.2023 doručil Okresnému úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, ako príslušnému orgánu posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 9 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Správu o hodnotení strategického dokumentu ,,Adaptačná stratégia na zmenu klímy Prešovského samosprávneho kraja" spolu s návrhom strategického dokumentu.

Uvedená Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu sú zverejnené na webovom sídle MŽP SR
<http://enviroportal.sk> v časti EIA/SEA - Informačný systém (IS EIA)


31.8.2023

Informácia pre verejnosť – ,,Biometánová stanica 4,0 MW ENG“

Informácia pre verejnosť

Obstarávateľ, Fobos SWM energy, s.r.o., predložil Okresnému úradu Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 31 ods. 3 a ods. 6 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“) správu o hodnotení navrhovanej činnosti – „Biometánová stanica 4,0 MW ENG“.


17.8.2023

"Z Ľubotína na Hrad Plaveč"

Obec Ľubotín v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom a ostatnými partnermi projektu pozýva všetkým priaznivcov športu na podujatie s názvom "Z Ľubotína na Hrad Plaveč", ktoré sa už tradične bude konať v mesiaci september. Pre bližšie informácie klikajte na priložený leták. 


16.6.2023

Informácia o voľných pracovných miestach

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok informuje o voľných pracovných miestach - majster odbornej výchovy - stolár, majster odbornej výchovy - murár, stavebná výroba.
Bližšie informácie v prílohe.


1.6.2023

Deň detí

Obec Ľubotín a eRko Ľubotín
vás pozývajú na
DEŇ DETÍ6.3.2023

Zápis do prvého ročníka základnej školy na šk. rok 2023/2024

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Ľubotín oznamuje ......

  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
Nastavenia cookies