Informácia pre verejnosť - ,,Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 2021 - 2030"

Obstarávateľ strategického dokumentu - Prešovský samosprávny kraj dňa 24.08.2023 doručil Okresnému úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, ako príslušnému orgánu posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 9 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Správu o hodnotení strategického dokumentu ,, Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 2021 - 2030" spolu s návrhom strategického dokumentu. Uvedená Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu sú zverejnené na webovom sídle MŽP SR v časti EIA/SEA - Informačný systém (IS EIA)
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
Nastavenia cookies