Uznesenie č. 1/2011

Obecné zastupiteľstvo ĽUBOTÍN
U Z N E S E N I E
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ľubotín dňa 28.1.2011

 

Obecné zastupiteľstvo v Ľubotíne na svojom zasadnutí dňa 28.01.2011

Uznesením č. 1/2011

A. berie na vedomie

1. Plnenia uznesení:
Doplnenie členov komisií:
- finančno-stavebno-investorská komisia - Peter Kožár
- komisia pre šport, kultúru a mládež - Eva Harčariková, Anton Pavlík
2. Realizáciu a implementáciu schválených projektov ( Rekonštrukcia ZŠ, Polyfunkčné centrum, VO,
Budovanie kapacít ZŠ, ZS, Sociálna práca )
3. Informácie o stave ďalších podaných projektov ( LSKP, PLC II. etapa )
4. Aktivity na 1. polrok 2011:
- investičné:
1. klzisko
2. autobusová stanica
3. ihrisko v rómskej osade
4. zateplenie budovy obecného úradu + MŠ
- kultúrne:
- fašiangy: 1. diskotéka pre školopovinné deti
2. divadlo
- Deň detí
- Deň matiek
- kultúrna spolupráca s Muszynou
5. Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2010
6. Informácie o kontrole z FSR
7. Príspevok na stravu pre dôchodcov a roznášanie stravy

B. schvaľuje

1. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva s doplnením k programu schôdze z 21.12.2010 k
bodu 13, 14 a zabezpečenie informovanosti občanov o činnosti obce a OZ
2. Návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Zuzana Diňová, Ján Harčarík
Overovateľov zápisnice v zložení: Jozef Hmeľár, Jozef Leškovský
3. Plán riadnych zasadnutí OZ každý posledný piatok v mesiaci, júl - 22. júla, december
- do 15.decembra
4. Návrh priorít na rok 2011:
- kanalizácia + ČOV
- IBV - rodinné domy
- II. etapa PLC
- II. etapa telocvičňa
- protipovodňové opatrenia
- miestne komunikácie a bezpečnosť na ceste 1. triedy
5. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2011 po doplnení o bod: ,,Kontrola zaradenia
dokončených stavieb financovaných cez projekty EÚ do majetku obce"
6. Prevádzkové náklady spojené s prenájmom PLC:
- spoločenské akcie, plesy, svadby - domáci : 100 €
- spoločenské akcie, plesy, svadby - cudzí : 150 €
- schôdze a malé akcie - do 22,00 hod.: 20 €
7. Aktualizáciu povodňového plánu a krízového štábu obce
8. Inventarizačné komisie v zložení:
- Mgr. Marie Kalfasová, Pavol Diňa, Jozef Hmeľár ( budova PLC + dokladová
inventarizácia )
- Jozef Ženčuch, Jozef Leškovský, Pavol Fuchs ( obecný úrad )
- Ján Harčarik, PaedDr. Pavol Kušnírik, Mgr. Zuzana Diňová ( Dom nádeje, ZS,
ihrisko, športovo-relaxačné centrum + CO )
9. Žiadosť M. Hmeľára a manž. S. Hmeľárovej k stavebnému povoleniu - nadstavba RD
- súhlasné stanovisko obce
10. Žiadosť M. Kovaľáka a manž. M. Kovaľákovej k stavebnému povoleniu - nadstavba
RD - súhlasné stanovisko obce
11. Povolenie prevádzky M. Gajdoša - Očná optika a otváracie hodiny :
pracovná doba: 7,30 - 16,00 hod.
obedňajšia prestávka: 12,00 - 12,30 hod.
12. Cenník služieb poskytovaných obcou a poplatky za výkop hrobiek

C. ukladá

1. vykonanie fyzickej a dokladovej inventarizácie majetku obce
2. riaditeľovi ZŠ s MŠ vykonanie fyzickej a dokladovej inventarizácie majetku subjektu
ZŠ s MŠ Ľubotín
3. obecnému úradu zabezpečenie informovanosti občanov o činnosti obce a OZ
- zverejniť uznesenia do 10 dní po podpise
- aktualizovanie web stránky
4. obecnému úradu vypracovať v písomnej podobe a obecnému zastupiteľstvu predložiť
na schválenie úlohy, ktoré bude vykonávať zástupca starostu obce
5. poslancom OZ predkladať výkaz o vykonanej činnosti

 

Overovatelia zápisnice:
Ing. Jozef Havrila
starosta obce

 

K stiahnutiu

  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka