Záverečný účet obce Ľubotín za rok 2023 - NÁVRH-opravený 25.6.2024

Oprava administratívnej chyby:

1. na strane 5 bod 3) Bežné príjmy – ostatné príjmy obce: -  je správny názov 3) Bežné príjmy – Granty a transfery:

2. na strane 5 v bode 3) „Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov ...“ je správny začiatok vety „Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov ...“

3. na strane 6 bod 4) v tabuľke v stĺpci Schválený rozpočet 

Starý stav: 1 438 431,00 

Nový stav: 1 538 431,00 

4. na strane č. 7 v odstavci „Príjmové finančné ...“ je odstránená časť vety „prostriedky rezervného fondu obce vo výške 32 478,21 €

5. na strane 15 bod 6. Bilancia aktív a pasív, v tabuľke AKTÍVA, stĺpci KZ k 31.12.2023 v EUR v riadku:

 • Majetok spolu -                              Starý stav: 10 962 097,64                    Nový stav: 8 961 745,73
 • Neobežný majetok spolu  -          Starý stav: 9 622 362,90                     Nový stav: 7 622 010,99
 • Dlhodobý nehmotný majetok -    Starý stav: 7 189,14                            Nový stav: 0,00
 • Dlhodobý hmotný majetok -        Starý stav:  9 426 256,28                    Nový stav: 7 433 093,51

6. na strane 19 v tabuľke Výpočet dlhovej služby obce

 • doplnený údaj:  dotácie za RO   630,98
 • spolu bežné príjmy obce a RO -                         Starý stav: 981 756,94    Nový stav: 982 387,92
 • Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO - Starý stav: 762 311,67   Nový stav:  761 680,69

7. na strane 20

 • Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO - Starý stav: 762 311,67   Nový stav:  761 680,69
 • Dlhová služba -                                                   Starý stav: 8,11 %  Nový stav: 8,12 %

 

Ostatné údaje ostávajú nezmené.

 

 

K stiahnutiu

 • www.vku-mapy.sk/online-mapa/lubotin-a-okolie-turisticka-mapa-katastra-obce
 • mobec.sk/lubotin#base
 • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
 • www.naturpack.sk/sluzby/verejnost
Nastavenia cookies