Rozšírenie vodovodu v Ľubotíne do osady Hliník

 

 

Nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2017-001084, dňa 29.8.2017, sa v našej obci  začalo s implementáciou projektu,  riešiaceho    zásobovanie osady Hliník pitnou vodou, realizovaného s finančnou podporou EŠIF - európskych štrukturálnych a investičných fondov.

  Identifikačné údaje:

 • Operačný program: Ľudské zdroje
 • Prioritná os: 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít;
 •  Investičná priorita: 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach;
 • Špecifický cieľ: 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania;
 • Kód výzvy:  OPLZ-PO6-SC611-2016-3
 • ITMS2014+ kód projektu: 312061F680

  Opis:

 • Typ aktivity: Podpora prístupu k pitnej a úžitkovej vode v prostredí separovaných asegregovaných MRK s dôrazom na nízko nákladové opatrenia.
 • Hlavná aktivita: Podpora zlepšenia prístupu k pitnej vode.
 • Cieľová skupina: Obyvatelia segregovanej osady Hliník.
 •  Miesto realizácie: Obec Ľubotín, Ul. hliník - rómska osada na Hliníku.
 • Spôsob realizácie: Výstavba a rozšírenie miestnych vodovodov/potrubných rozvodov pitnej vody. Pitná voda sa do osady privedie verejným vodovodom, zásobovaným z vodojemu pri Plavči cez vetvu „V3“ D110, vybudovanú v celkovej dĺžke 480,0 m. Odber vody bude možný z 3 výdajných stojanov, použitím čipových príveskov. Súčasťou tejto aktivity je aj vyhotovenie projektovej dokumentácie na zmenu stavby pred dokončením, výkon stavebného dozoru a obstaranie vybavenia - automatického výdajného systému a zabezpečovacieho zariadenia.

 Ciele:

 • Hlavný: „Zlepšenie celkovej sociálnej situácie marginalizovanej komunity v Ľubotíne“- sa naplní zavedením pitnej vody do osady Hliník, rozšírením miestnej vodovodnej siete.
 • Špecifický: „Zabezpečenie dostupnosti k pitnej vode všetkým príslušníkom rómskej komunity“ – sa dosiahne  vybudovaním vodovodnej vetvy po pozdĺžnej osi osady s výdajnými stojanmi na čipové prívesky.

  Merateľné ukazovatele:

 • Počet osôb MRK s prístupom k pitnej vode v dôsledku realizácie projektu: 238;
 • Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK prostredníctvom uplatnenia sociálneho aspektu vo verejných obstarávaniach: 1 

   Dopady:

 • Projekt vyrieši problémy s pitnou vodou v tejto lokalite (kvalita, dostupnosť, ochrana vodného zdroja) a zabezpečí dostupnosť k nej pre celú komunitu za rovnakých podmienok, vytvoria sa predpoklady na zavádzanie vody do domácnosti, zjednoduší sa postup na legálne budovanie obydlí.
 • Realizáciou projektu sa vytvoria technické podmienky na zvýšenie spotreby pitnej vody, čo bude významným prvkom v zlepšení sociálneho, hygienického ale i zdravotného statusu členov tejto komunity.
 • Tieto, už navonok príznačné prvky zlepšeného celkového statusu jednotlivých členov rómskej komunity, budú evidentné aj pre príslušníkov majoritnej skupiny obyvateľstva obce, najmä u detí a mládeže pri realizovaní spoločných podujatí, či už v rámci školy (vzdelávanie), alebo na mimoškolských aktivitách (šport, kultúra, ...) mladých ľudí, čo bude zásadným spôsobom prispievať k destigmatizácii Rómov vo vedomí väčšinovej populácie.
 • Prepojením jestvujúcej obecnej vodovodnej siete s rómskou osadou sa obec s touto lokalitou spojí nielen reálne (vodovodným potrubím), ale aj symbolicky sa zbúra ďalšia bariéra (v osade už bola skôr vybudovaná cesta a chodníky) a desegregácia tak, vo vedomí minoritnej rómskej skupiny, ako aj vo vedomí a myslení majoritného obyvateľstva obce, naberie ďalšie reálne kontúry.

 

Obec Ľubotín realizuje dopytovo - orientovaný projekt: „Rozšírenie vodovodu v Ľubotíne do osady Hliník“

Hlavný cieľ: „Zlepšenie celkovej sociálnej situácie marginalizovanej komunity v Ľubotíne“. Naplní sa zavedením pitnej vody do osady Hliník, rozšírením miestnej vodovodnej siete. Projektom sa vytvoria predpoklady na zavádzanie pitnej vody do domácnosti. Projekt bude mať pozitívny dopad na legálne budovanie obydlí, pretože bude naplnená požiadavka napojenia obydlia k pitnej vode.

Špecifický cieľ: Zabezpečiť dostupnosť k pitnej vode všetkým príslušníkom rómskej komunity“. Bude dosiahnutý vybudovaním vodovodnej vetvy po pozdĺžnej osi osady s výdajnými stojanmi na čipové prívesky. Pre komunitu budú zabezpečené inštruktáže stretnutia zamerané na obsluhu výdajného stojana, udržiavania, zabezpečenia kontroly a ochrany.

Typ aktivity: Podpora prístupu k pitnej a úžitkovej vode v prostredí separovaných a segregovaných MRK s dôrazom na nízko nákladové opatrenia.

Hlavná aktivita: Podpora zlepšenia prístupu k pitnej vode.

Spôsob realizácie: Výstavba a rozšírenie miestnych vodovodov/ potrubných rozvodov pitnej vody.

Cieľová skupina: Obyvatelia segregovanej osady Hliník.

Miesto realizácie: Obec Ľubotín, Ul. hliník - rómska osada na Hliníku.

Merateľné ukazovatele:

• Počet osôb MRK s prístupom k pitnej vode v dôsledku realizácie projektu: 238;

• Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK prostredníctvom uplatnenia sociálneho aspektu vo verejných obstarávaniach: 1

Začiatok: 08/2017

Ukončenie: 09/2018

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

www.ludskezdroje.gov.sk

 • www.vku-mapy.sk/online-mapa/lubotin-a-okolie-turisticka-mapa-katastra-obce
 • mobec.sk/lubotin#base
 • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
 • www.naturpack.sk/sluzby/verejnost
Nastavenia cookies