Rozšírenie vodovodu v Ľubotíne do osady Hliník

Nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2017-001084, dňa 29.8.2017, sa v našej obci  začalo s implementáciou projektu,  riešiaceho    zásobovanie osady Hliník pitnou vodou, realizovaného s finančnou podporou EŠIF - európskych štrukturálnych a investičných fondov.

  Identifikačné údaje:

 • Operačný program: Ľudské zdroje
 • Prioritná os: 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít;
 •  Investičná priorita: 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach;
 • Špecifický cieľ: 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania;
 • Kód výzvy:  OPLZ-PO6-SC611-2016-3
 • ITMS2014+ kód projektu: 312061F680

  Opis:

 • Typ aktivity: Podpora prístupu k pitnej a úžitkovej vode v prostredí separovaných asegregovaných MRK s dôrazom na nízko nákladové opatrenia.
 • Hlavná aktivita: Podpora zlepšenia prístupu k pitnej vode.
 • Cieľová skupina: Obyvatelia segregovanej osady Hliník.
 •  Miesto realizácie: Obec Ľubotín, Ul. hliník - rómska osada na Hliníku.
 • Spôsob realizácie: Výstavba a rozšírenie miestnych vodovodov/potrubných rozvodov pitnej vody. Pitná voda sa do osady privedie verejným vodovodom, zásobovaným z vodojemu pri Plavči cez vetvu „V3“ D110, vybudovanú v celkovej dĺžke 480,0 m. Odber vody bude možný z 3 výdajných stojanov, použitím čipových príveskov. Súčasťou tejto aktivity je aj vyhotovenie projektovej dokumentácie na zmenu stavby pred dokončením, výkon stavebného dozoru a obstaranie vybavenia - automatického výdajného systému a zabezpečovacieho zariadenia.

 Ciele:

 • Hlavný: „Zlepšenie celkovej sociálnej situácie marginalizovanej komunity v Ľubotíne“- sa naplní zavedením pitnej vody do osady Hliník, rozšírením miestnej vodovodnej siete.
 • Špecifický: „Zabezpečenie dostupnosti k pitnej vode všetkým príslušníkom rómskej komunity“ – sa dosiahne  vybudovaním vodovodnej vetvy po pozdĺžnej osi osady s výdajnými stojanmi na čipové prívesky.

  Merateľné ukazovatele:

 • Počet osôb MRK s prístupom k pitnej vode v dôsledku realizácie projektu: 238;
 • Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK prostredníctvom uplatnenia sociálneho aspektu vo verejných obstarávaniach: 1 

   Dopady:

 • Projekt vyrieši problémy s pitnou vodou v tejto lokalite (kvalita, dostupnosť, ochrana vodného zdroja) a zabezpečí dostupnosť k nej pre celú komunitu za rovnakých podmienok, vytvoria sa predpoklady na zavádzanie vody do domácnosti, zjednoduší sa postup na legálne budovanie obydlí.
 • Realizáciou projektu sa vytvoria technické podmienky na zvýšenie spotreby pitnej vody, čo bude významným prvkom v zlepšení sociálneho, hygienického ale i zdravotného statusu členov tejto komunity.
 • Tieto, už navonok príznačné prvky zlepšeného celkového statusu jednotlivých členov rómskej komunity, budú evidentné aj pre príslušníkov majoritnej skupiny obyvateľstva obce, najmä u detí a mládeže pri realizovaní spoločných podujatí, či už v rámci školy (vzdelávanie), alebo na mimoškolských aktivitách (šport, kultúra, ...) mladých ľudí, čo bude zásadným spôsobom prispievať k destigmatizácii Rómov vo vedomí väčšinovej populácie.
 • Prepojením jestvujúcej obecnej vodovodnej siete s rómskou osadou sa obec s touto lokalitou spojí nielen reálne (vodovodným potrubím), ale aj symbolicky sa zbúra ďalšia bariéra (v osade už bola skôr vybudovaná cesta a chodníky) a desegregácia tak, vo vedomí minoritnej rómskej skupiny, ako aj vo vedomí a myslení majoritného obyvateľstva obce, naberie ďalšie reálne kontúry.