Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 k zmluve KÚŽP PO 21.4.2011 Zmena znenia ustanovení v Čl. III. v bodoch 3 a 4. Krajský úrad životného prostredia Prešov    
Detail Zmluva Úverová 262/2011/UZ 1.4.2011 Poskytnutie peňažných prostriedkov za účelom spolufinancovania nákladov projektu s kódom č.... Všeobecná úverová banka, a.s. 31 320 155  14 800,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3A-ZoD-0041010 21.4.2011 Zhotovenie diela - stavby : „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Ľubotín“
O.S.V.O.comp a.s. 36 460 141  249 882,22 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 07/2011 21.4.2011 Kompletná dodávka a realizácia stavebných prác v rámci projektu : „Komplexná modernizácia... ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335   410 595,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01/zslu/2011 21.4.2011 Vykonávanie inžinierskej činnosti - stavebný dozor počas realizácie stavebnej časti projektu... CAPANNA, s.r.o. 43 943 349  5 750,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská č. 22VS-0801-0041-102 29.4.2011 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP 22VS-0801-0041-102 Ministerstvo hospodárstva    
Detail Zmluva Úverová č. 35756-2009 2.5.2011 Poskytnutie úveru na financovanie oprávnených a neoprávnených nákladov klienta... Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00 682 420   
Detail Zmluva - dodatok 1 4.5.2011 k Úverovej zmluve č. 35748-2009 uzavretej dňa 10.12.2009, ktorým sa upravuje znenie úverovej... Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00 682 420   
Detail Zmluva Úverová 35748-2009 4.5.2011 Poskytnutie úveru na financovanie oprávnených a neoprávnených nákladov klienta... Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00 682 420   
Detail Zmluva - dodatok 1 2.5.2011 k Úverovej zmluve č. 35756-2009 zo dňa 10.12.2009ktorým sa upravuje znenie úverovej zmluvy. Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00 682 420   
Detail Zmluva Nájomná č. 01/nz/2011 2.5.2011 Prenájom pozemku Din Stav SK, s. r. o. 45 573 409   
Detail Zmluva - dodatok 2 4.5.2011 k Úverovej zmluve č. 35748-2009 uzavretej dňa 10.12.2009
v znení Dodatku č. 1 zo dňa...
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00 682 420   
Detail Zmluva Poistná 6105102911 4.5.2011 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  32,50 EUR 
Detail Zmluva Poistná 6105102111 4.5.2011 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  6,64 EUR 
Detail Zmluva Poistná 6105102011 4.5.2011 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  19,50 EUR 
Detail Zmluva - dodatok 6105101911 4.5.2011 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  19,50 EUR 
Detail Zmluva - dodatok dodatok 1.6.2011 Dodatok č. 1 k zmluve o prevode správy majetku Obce Ľubotín Základná škola s materskou školou Ľubotín 37872885   
Detail Zmluva Úverová 339-2011-UZ 14.6.2011 Zmluva o kontokorentnom úvere Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva Dodávateľská bez čísla 14.6.2011 Predmetom zmluvy je výkon funkcie hlavného kontrolóra Ing. Martina Brillu /ďalej len HK/ vo... Ľubotín, Haligovce, Čirč, Orlov    
Detail Zmluva - dodatok 2 15.6.2011 Zmena čl. 3 hlavnej zmluvy. Ministerstvo hospodárstva SR