Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Iná č. 187-2011 2.12.2011 Dohoda o zabezpečení vykonávania absolventskej praxe. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva - dodatok č. 3 2.12.2011 Príloha k pôvodnej Zmluve o dodávke elektrickej energie. Východoslovenská distribučná a. s.    
Detail Faktúra došlá 12 31.12.2011 Prehľad došlých faktúr za mesiac december 2011. Počet faktúr celkom: 45    
Detail Zmluva Dotačná č.35 17.1.2012 Úprava práv a povinností pri poskytovaní príspevku na podporu zamestnanosti nma realizáciu... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa   5 276,10 EUR 
Detail Zmluva Úverová č. 78/2012/UZ 27.1.2012 Zmluva o kontokorentnom úvere Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155  20 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská č. 01-2012-emp 27.1.2012 Mandátna zmluva - externý manažment projektu : "Ochrana Ľubotína pred prívalovými... B&G management, s.r.o. 45972745  13 660,00 EUR 
Detail Zmluva - dodatok č. 1 - PD 27.1.2012 Dodatok k zmluve o dielo č. 2010-1201 je podmienenný zmeneou sadzby DPH z 19% na 20%. Ing. Richard Soporský 30652952  22 980,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská č. 01 - 2012 27.1.2012 Zmluva o dielo - dodávka a stavebné práce pre projekt: Ochrana pred povodňami v obci Ľubotín. Montreal, s. r. o. 36450448  429 312,72 EUR 
Detail Zmluva - dodatok č. 1 27.1.2012 Dodatok k zmluve o dielo č. 01- 2012 - doplnenie čl. 10 o bod. č. 8. Montreal, s. r. o. 36450448   
Detail Zmluva Iná č. 1-2012 27.1.2012 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - Pozem. spol. Pozemkové spoločenstvo – združenie bývalých urbari 31948898  0,00  
Detail Zmluva Iná č. 2-2012 27.1.2012 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - farnosť Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Ľubotín 31998640  0,00  
Detail Faktúra došlá 01/12 31.1.2012 Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2012. Počet faktúr celkom: 17    
Detail Zmluva Dodávateľská 2012.02.IČ 23.2.2012 Zabezpečenie výkonu stavebného dozoru na stavbe „Ochrana pred povodňami v obci Ľubotín“.
Ing. Karol Vielkievič – INKA 10678956  11 928,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná Nájomná zmluva 2.3.2012 Prenechanie časti vodného toku Hrachový do dočasného užívania Obci Ľubotín. Slovenský vodohospdársky podnik, štátny podnik   1,00 EUR 
Detail Zmluva - dodatok Zmluva 2.3.2012 Prevádzkovanie obecného kompostoviska. EKOS, a. s. 36168475   
Detail Faktúra došlá 02/2012 7.3.2012 Prehľad došlých faktúr za mesiac február 2012. Počet faktúr celkom: 22    
Detail Zmluva Dotačná 5/§52/2012/NP V-2 29.3.2012 Dohoda o poskytnutí príspevku na aktiviačnú činnosť. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Faktúra došlá 03/2012 30.3.2012 Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2012. Počet faktúr celkom: 21    
Detail Zmluva - dodatok 6105147212 2.4.2012 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  16,25 EUR 
Detail Zmluva - dodatok 2 26.4.2012 Zmena štatutárneho zástupcu Poskytovateľa.
Zmena čísla účtu Prijímateľa.
Ministerstvo zdravotníctva SR    
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka