Aktuality

Aktuality

3.2.2016

Oznámenie o výberovom konaní

Obec Ľubotín vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) na zastupovanie počas rodičovského príspevku.



Obecný ples 2016
12.1.2016

Obecný ples 2016

Ľubotínsky ples


30.12.2015

Slávnostné otvorenie prístavby školy v Ľubotíne

Do nového roka naša obec vstúpi slávnostným otvorením prístavby ďalších odborných učební k objektu Základnej školy v Ľubotíne. Ide o dve učebne tvorivých dielní, multifunkčné ihrisko, spevnené plochy, komunikácie, ale predovšetkým o desiatky rokov očakávanú školskú telocvičňu. Nové objekty budú využívané prioritne na účely školskej edukácie, ale sprístupnené budú aj širokej verejnosti na športové aktivity a iné zmysluplné trávenie voľného času.
Dielo (v celkovej hodnote - I. etapa: 647 716,29 € + II. etapa 715 012,63 €) bolo dobudované 30.11.2015 v rámci II. etapy realizácie projektu: "Rozšírenie objektu špecializovaných učební ZŠ s MŠ Ľubotín o zariadenia pre šport a voľnočasové aktivity".
Projekt je podporený aj nenávratným finančným príspevkom z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Spolufinancovanie Obce Ľubotín je vo výške 5 % oprávnených výdavkov, plus ďalšie náklady nad rámec nenávratnej finančnej pomoci.
Slávnostné otvorenie a uvedenie nových objektov školy do prevádzky sa uskutoční 7. januára 2016 (štvrtok) so začiatkom o 10:00 hodine.
Po slávnostnom otvorení sa v telocvični (v dňoch 7. a 8. januára) uskutočnia športové podujatia pre deti, mládež a dospelých.


13.11.2015

Dotazník pre MAS - ku

Vážení občania, obraciame sa na Vás s prosbou o vyplnenie dotazníka, ktorý je zameraný na aktivizáciu občanov regiónu „Horný Šariš – Minčol“ a možnosti získania a využitia prostriedkov EÚ na jeho rozvoj. Dotazník prosím odovzdajte na obecnom úrade.


11.6.2015

Oznámenie o výberovom konaní

Obec Ľubotín opakovane vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) na zastupovanie počas materskej dovolenky.


19.5.2015

Oznámenie o výberovom konaní

Obec Ľubotín vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) na zastupovanie počas materskej dovolenky.



10.4.2015

Oznam o výberovom konaní

Obec Ľubotín sa zapojila do realizácie Národného projektu Komunitné centrá (ITMS 27120130553). V tejto súvislosti vyhlasuje výberové konanie na: jedno pracovné miesto odborného pracovníka povereného riadením komunitného centra (OPPRKC) a jedno pracovné miesto odborného pracovníka komunitného centra (OPKC).
Viac v priloženom "Ozname o výberovom konaní - KC Ľubotín".


Ponuka Charity Prešov
18.2.2015

Ponuka Charity Prešov

Zariadenie PB pri Dome sv. Anny, Letná 7, Stará Ľubovňa ponúka:
SLUŽBU PODPOROVANÉHO BÝVANIA a aktivity CHRÁNENEJ DIELNE.

  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka