Aktuality

Aktuality


22.3.2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov - SODB

Už len dva týždne na online sčítanie ...

18.2.2021

Miestne komunikácie v rómskej osade

Nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.: ZM_SEP-IMRK2-2020-004034, dňa 3.2.2021, sa v našej obci začalo s implementáciou projektu, riešiaceho rekonštrukciu a budovanie miestnych komunikácií do osady Hliník, realizovaného s finančnou podporou EŠIF - európskych štrukturálnych a investičných fondov. Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v zastúpení Ministerstvom vnútra SR.4.2.2021

Návrat do škôl

Návrat do škôl - detí do materskej školy a žiakov I. stupňa do základnej školy od 8. februára 2021 - bude možný za podmienky, že jeden z rodičov a príslušní zamestnanci školy budú disponovať negatívnymi testami. Testovanie zabezpečí Obec Ľubotín ako zriaďovateľ základnej školy s materskou školou.


25.1.2021

Výsledky skríningového testovania na COVID-19

Testovanie sa uskutočnilo v dňoch 23. a 24.1.2021, v dočasnom odberovom mieste vytvorenom v priestoroch Polyfunkčného centra Ľubotín.


22.1.2021

Elektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky

Posun termínu asistovaného sčítania
Ak sa obyvateľ nemôže, alebo nevie sčítať sám, alebo s pomocou svojich blízkych, na splnenie povinnosti sčítať sa môže využiť asistované sčítanie. To znamená, že buď obyvateľ navštívi kontaktné miesto zriadené obcou, kde ho sčíta stacionárny asistent, alebo môže telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý ho navštívi doma a sčíta ho.

  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka