Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva - dodatok dodatok 1.6.2011 Dodatok č. 1 k zmluve o prevode správy majetku Obce Ľubotín Základná škola s materskou školou Ľubotín 37872885   
Detail Zmluva Dodávateľská 08-04-2021 4.5.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení - SPP - distribúcia, a.s. 35910739   
Detail Zmluva Iná 01-10-2020 2.10.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. 9/2016/SL-OKR/05183-9 Ministerstvo vnútra SR    
Detail Zmluva Úverová 02-12-2021 13.12.2021 Dodatok č. 1 ku Zmluve o termínovanom úvere č. 1030_2020_ UZ Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva Dodávateľská 02-09-2020 7.9.2020 Dodatok č. 2 - doplnenia a opravy chýb v písaní, ktoré sa vyskytli v Dodatku č. 1. ARPROG, a. s. Poprad 36168335   
Detail Zmluva Nájomná 03-03-2022 21.3.2022 Dodatok č. 2 - Predĺženie doby nájmu. MAS, Horný Šariš - Minčol    
Detail Zmluva 01-07-2021 7.7.2021 Dodatok č. 2 - zmena čl. IV. bod 1 a čl. VI. bod 1. MAGNA ENERGIA a.s.    
Detail Zmluva Dotačná 04-07-2021 29.7.2021 Dodatok č. 2 - zmeny po ukončení procesov verejného obstarávania. Prešovský samosprávny kraj    
Detail Zmluva Poistná 8-8-2015 7.8.2015 Dodatok č. 2 k Poistnej zmluve č. 080-2046.811 Kooperatíva, poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail Zmluva - dodatok 01-08-2021 12.8.2021 Dodatok č. 2 k Zmluve č. 1028 o zbere, preprave a zneškodňovaní KO a DSO - doplnenie zoznamu... EKOS, spol s r. o. Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva - dodatok D2-Z38-2009 18.3.2014 Dodatok č. 2 ku Zmluve č. 38/2009 z roku 2009. ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335   213 300,00 EUR 
Detail Zmluva - dodatok 10-8-2015 7.9.2015 Dodatok č. 3 k poistnej zmluve č. 080-2046.811. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail Zmluva - dodatok 03/03/2021 16.3.2021 Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 43/2017 ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335    
Detail Zmluva Úverová 07-10-2022 27.10.2022 Dodatok č. 3 mení a dopĺňa Zmluvu o termínovanom úvere č. 1030_2020_UZ zo dňa 22.09.2020. Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva Poistná 01_11_2021 3.11.2021 Dodatok č. 4 k poistnej zmluve č. 4419011717 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail Zmluva Dodávateľská 01-04-2021 7.4.2021 Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 43-2017 - presun položiek v rámci stavebných objektov. ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335    
Detail Zmluva Dotačná 06-02-2023 26.2.2023 Dodatok č. 4 k Zmluve o NFP - Zmeny v rozsahu v zmysle Čl. 2 tohto Dodatku. Prešovský samosprávny kraj 37870475   
Detail Zmluva 03-07-2021 21.7.2021 Dodatok č. 5 - zmena sídla člena (COLAS) skupiny dodávateľov. Združenie Ľubotín ARPROG-ISK    
Detail Zmluva Dotačná 10-12-2020 22.12.2020 Dodatok č. N20200108015D01 k Zmluve o spolupráci v rámci NP BOKKÚ. Zmena čl. 4, bod 4.3 Zmluvy Implementačná agentúra MPSVaR SR 30 854 687   
Detail Zmluva Dotačná 03-01-2022 25.1.2022 Dodatok č. N20200108015D03 ku Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu BOKKÚ Implementačná agentúra MPSVaR SR 30854687   
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka