Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 4-12-2015 a 5-12-2015 30.12.2015 Prílohy č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307638C2015 Východoslovenská distribučná, a. s, 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 6-12-2015 30.12.2015 Pripojenie žiadateľa do distribučnej sústavy (Zmluva o pripojení č. 24ZVS0000719985Q) Východoslovenská distribučná, a. s,    
Detail Zmluva Dodávateľská 7-12-2015 30.12.2015 Pripojenie žiadateľa do distribučnej sústavy (Zmluva o pripojení č. 24ZVS0000719979L Východoslovenská distribučná, a. s,    
Detail Zmluva Dodávateľská 8-12-2015 30.12.2015 Zabezpečenie riadnej prevádzky Informačnému systému DCOM. Data Centrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)    
Detail Zmluva Dodávateľská 01-01-2016 8.1.2016 Príloha č. 3 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307638C2016 Východoslovenská distribučná, a. s,    
Detail Zmluva Dodávateľská 02-01-2016 8.1.2016 Záväzok PDS pripojiť žiadateľa Obec Ľubotín do distribučnej sústavy ... Východoslovenská distribučná, a. s,    
Detail Zmluva Iná 10-12-2015 19.1.2016 Dodatok č. 3 ku Zmluve o prevode správy majetku Obce Základná škola s materskou školou Ľubotín 37872885   
Detail Zmluva Iná 03-01-2016 19.1.2016 Zmena údajov zmluvných strán Kúpnej zmluvy č. 3-12-2015. Daniel Majerníček    
Detail Zmluva Dotačná 4-01-2016 25.1.2016 Podmienky poskytovania príspevku na zabezpečenie podmienok vykonávania menších obecných... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dodávateľská 05-01-2016 26.1.2016 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových... NATUR-PACK, a. s.    
Detail Zmluva Dotačná 06-01-2016 1.2.2016 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri implementácii Národného projektu:... Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR 30854687   
Detail Zmluva Dotačná 07-01-2016 10.2.2016 Úprava práv a povinností pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Poistná 08-01-2016 26.2.2016 Úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie - pre výkon menších obecných... KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail Zmluva Iná 01-02-2016 26.2.2016 Zriadenie spoločného obecného úradu pre zabezpečenie sociálnych služieb. Mesto Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dotačná 02-02-2016 1.3.2016 Zmluva o spolupráci pri implementácii národného projektu. Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR    
Detail Zmluva Dotačná 03-02-2016 8.3.2016 Úprava práv a povinností pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dotačná 04-02-2016 9.3.2016 Zmena a doplnenie Čl. I., II., III., a V. pôvodnej Dohody. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dodávateľská 03-03-2016 15.3.2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb v oblasti elektronickej komunikácie. Slovak Telekom    
Detail Zmluva Iná 08-03-2016 23.3.2016 Spolupráca pri usporiadaní verejnej finančnej zbierky: "Deň narcisov 2016" Liga proti rakovine Slovenskej republiky 00641219   
Detail Zmluva Poistná 09-03-2016 4.4.2016 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačných prác. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka