Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 07-12-2017 28.12.2017 Zmena Čl. V. bod 5.3. - splatnosť faktúry. Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX    
Detail Zmluva Iná 06-12-2017 22.12.2017 Zmena predmetu a ceny pôvodnej zmluvy. Ing. Mgr. Vadinová Hedviga 31290205  2 000,00 EUR 
Detail Zmluva Úverová 04-12-2017 19.12.2017 Úver na financovanie oprávnených nákladov mikroprojektu: "Spoznajme kultúrne a prírodné... Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155  36 000,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 05-12-2017 19.12.2017 Osobitný účet pre financovanie projektu z fondov EÚ. Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva Nájomná 01-10-2017 18.12.2017 Prenájom časti pozemku na umiestnenie zariadenia na výrobu a predaj zmrzliny. Šerif Vaiti - VARDAR 44718772   
Detail Zmluva - dodatok 09-11-2017 15.12.2017 Osobitné dojednania ku Zmluve o dodávke plynu zo dňa 01.07.2009. Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256   
Detail Zmluva - dodatok 03-12-2017 15.12.2017 Zmena prenajatých priestorov od 1.1.2018. MuDr. Novajovský, s.r.o. 44253828   
Detail Zmluva Dodávateľská 03-09-2017 Zmluva o dielo 12.12.2017 Zhotovenie stavebného diela: "Plynofikácia - Dom smútku Ľubotín". Ing. Ján Lazor TERMGAS 10770445  14 629,38 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02-12-2017 7.12.2017 Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa do distribučnej sústavy. Východoslovenská distribučná a. s.    
Detail Zmluva Nájomná 01-12-2017 7.12.2017 Nájom nebytových priestorov pre kanceláriu. Slovenský rybársky zväz, MO Orlov 001782090704   
Detail Zmluva Poistná 02-09-2017 4.12.2017 Poistenie majetku nadobudnutého v rámci projektu: "Rozšírenie separovaného zberu v obci... Kooperatíva poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group 00585441   
Detail Zmluva Poistná 06-10-2017 4.12.2017 Poistenie majetku nadobudnutého v rámci projektu: "Spoznajme kultúrne a prírodné atrakcie... Kooperatíva poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group    
Detail Zmluva Dotačná 06-11-2017 30.11.2017 Zmena Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov v dôsledku zmeny zákona č. 284/2014 Z. z.... Fond na podporu umenia    
Detail Zmluva Dodávateľská 07-11-2017 30.11.2017 Technické zariadenie pre projekt: Rozšírenie vodovodu v Ľubotíne do osady Hliník. ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335   14 943,84 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 08-11-2017 30.11.2017 Odvoz, zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie odpadov (oleje, kaly z odlučovačov olejov). Marius Pedersen, a. s. 34115901   
Detail Zmluva Nájomná 05-11-2017 28.11.2017 Prenájom priestorov v objekte zdravotného strediska na prevádzku ambulancie všeobecného... Medkan, s.r.o. 36513962   
Detail Zmluva Dodávateľská 02-11-2017 27.11.2017 Stavebné práce: "Budovanie vstupných prvkov drobnej infraštruktúry". DREVO-MATT, s.r.o. 44062966  23 114,61 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 04-11-2017 27.11.2017 Zmeny v dôsledku zmien v zákone 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia. Fond na podporu umenia    
Detail Zmluva Dodávateľská 01-11-2017 14.11.2017 Výkon stavebného dozoru pre projekt: "Rozšírenie vodovodu v Ľubotíne do osady Hliník". Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX   1 224,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 08/2017 14.11.2017 Prehľad došlých faktúr za mesiac august 2017 Počet faktúr celkom: 33   11 705,68 EUR