Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 7-12-2014 23.12.2014 Technické vybavenie infobodu. TRUDON, s.r.o.   3 219,91 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5-12-2014 23.12.2014 Technické vybavenie infobodu - vybavenie IKT. Comcas, s.r.o. 36494721  4 221,91 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 6-12-2014 23.12.2014 Technické vybavenie sociocentra - vybavenie IKT Comcas, s.r.o.   1 540,43 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 10-§52-2015-ŠR 16.1.2015 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečovaní realizácie aktivačnej... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dotačná 1 29.1.2015 Zmena a doplnenie Čl. I. - V. dohody Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dotačná 1 29.1.2015 Zmena a doplnenie Čl. I a Čl. II Zmluvy. Metodicko-pedagogické centrum 00164348   
Detail Zmluva Dotačná 1 30.1.2015 Mení a dopĺňa Zmluvu o poskytnutí NFP - po kontrole a schválení postupov verejného... Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR   302 370,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 30.1.2015 Zosúladenie dĺžky výkonu stavebného dozoru s dĺžkou realizácie stavebných prác na 8... Orim-Tender, s. r. o    
Detail Zmluva Dodávateľská 2 30.1.2015 Zmena čísla účtu mandanta. Orim-Tender, s. r. o 44 689 454   
Detail Zmluva Dotačná Z2211012082001 24.2.2015 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri poskytnutí NFP na realizáciu projektu:... Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR   714 795,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 8-12-2014 23.12.2014 Proces verejného obstarávania pre projekt „Posúvame hranice spolupráce prihraničných... LASACHI, s.r.o. 46 545 727  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 01 24.2.2015 Zmena niektorých ustanovení zmluvy v čl. V a čl. XI. /zmena účinnosti pôvodnej -hlavnej... Slovenský pozemkový fond    
Detail Zmluva Dodávateľská 4-2-2015 24.2.2015 Dodávka a montáž kamerového systému. RIMI - Security Bardejov, s. r. o. 31731643  23 867,27 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2-2-2015 25.2.2015 Zabezpečenie úlohy technika požiarnej ochrany, úloh bezpečnostnotechnickej služby a... Štefan Gedra 33080615  600,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 1 27.2.2015 Zmena niektorých ustanovení zmluvy v čl. V a čl. XI. /zmena účinnosti pôvodnej -hlavnej... Slovenský pozemkový fond    
Detail Zmluva Poistná 080-2046.811 27.2.2015 Poistenie objektov sociocentra, infobodu, amfiteátra a ich vybavenia. Kooperatíva, poisťovňa a. s. 00585441   
Detail Zmluva Iná 8-2-2015 10.3.2015 Bezodplatný prevod hnuteľného majetku škole v rámci projektu PRINED. Metodicko-pedagogické centrum 00164348   
Detail Zmluva Dotačná 146/2015-IZ-4.0/V 31.3.2015 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi IA ZaSI a Prevádzkovateľom KC pri... Implementačná agentúra pre OPZamestnanosť a sociálna inklúzia 30 854 687   
Detail Zmluva Dotačná 1-3-2015 10.4.2015 Podmienky zabezpečenia dobrovoľníckej služby. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dodávateľská 3-3-2015 10.4.2015 Licenčná zmluva - programové vybavenie pre spracovanie ekonomickej agendy. IFOsoft, v. o. s. 31666108  58,80 EUR